Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 23 tháng 10 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối chiều

Khối chiều

Cập nhật lúc : 15:27 04/01/2017  
THỜI KHÓA BIỂU KỲ 2 TỪ 9/1/2017 KHỐI CHIỀU
TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN         THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017- CA CHIỀU                
          ÁP DỤNG TỪ NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM 2017          
                     
Thứ Trực Tiết TÁM 1 TÁM 2 TÁM 3 BẢY 1 BẢY 2 BẢY 3 SÁU 1 SÁU 2 CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3
HAI T.HUYNH 1 Văn T.Huynh Sinh C.Ánh Anh C.Nga Địa T.Đặng Sinh C.Bích Văn T.Minh          
2 Hóa T.Ân Văn T.Huynh Văn T.Minh Toán T.Sang Địa T.Đặng Sinh C.Bích       TD T.Tùng Tin C.Trinh
3 Anh C.Nga Văn T.Huynh Hóa T.Ân Sinh C.Bích Văn T.Minh Địa T.Đặng       TD T.Tùng Tin C.Trinh
4 Văn T.Huynh Anh C.Nga Họa C.N.Tâm Toán T.Sang Sử C.Huệ Toán T.Huy       Tin C.Trinh TD T.Tùng
CC T.HUYNH T.ÂN C.N.TÂM T.SANG C.HUỆ T.HUY       Tin C.Trinh TD T.Tùng
BA T.LINH 1 Anh C.Nga Lý T.Linh Toán C.Ái C.Nghệ T.Sơn Anh T.Thu Địa T.Đặng Họa C.N.Tâm Văn C.T.Anh      
2 Họa C.N.Tâm C.Nghệ T.Linh Toán C.Ái Anh T.Thu C.Nghệ T.Sơn Toán T.Huy Tin C.Phương Văn C.T.Anh      
3 Địa T.Đặng Anh C.Nga Sinh C.Ánh Văn C.T.Anh Toán C.Ái C.Nghệ T.Sơn Tin C.Phương Họa C.N.Tâm      
4 C.Nghệ T.Linh Địa T.Đặng Anh C.Nga Văn C.T.Anh Toán C.Ái Anh T.Thu          
5 Sinh C.Ánh Họa C.N.Tâm C.Nghệ T.Linh Kiểm tra chung          
T.THU 1 Hóa T.Ân Toán T.Cường Địa T.Đặng Nhạc C.Nam Anh T.Thu Văn T.Minh Toán C.Ái TD T.Tùng Tin C.Trinh    
2 Anh C.Nga Toán T.Cường Nhạc C.Nam Địa T.Đặng GDCD C.Tâm Văn T.Minh Toán C.Ái TD T.Tùng Tin C.Trinh    
3 Toán T.Cường Hóa T.Ân Anh C.Nga Anh T.Thu Văn T.Minh GDCD C.Tâm   Toán C.Ái TD T.Tùng    
4 Toán T.Cường Anh C.Nga Hóa T.Ân GDCD C.Tâm Văn T.Minh Anh T.Thu   Toán C.Ái TD T.Tùng    
5                      
NĂM C.HuỆ 1 Lý T.Linh Văn T.Huynh Văn T.Minh Văn C.T.Anh Nhạc C.Nam Sử C.Huệ          
2 Nhạc C.Nam Toán C.Ái Lý T.Linh Sử C.Huệ Địa T.Đặng Văn T.Minh          
3 BỒI DƯỠNG HỌC SINH GiỎI      
4      
5      
SÁU T.CƯỜNG 1 Sinh C.Ánh Toán T.Cường Sử C.Huệ Văn C.T.Anh Toán C.Ái Sinh C.Bích TD T.Đức        
2 GDCD C.Tâm Nhạc C.Nam Toán C.Ái Sinh C.Bích Lý T.Linh Sử C.Huệ TD T.Đức        
3 Toán T.Cường Sinh C.Ánh Toán C.Ái Lý T.Linh Sinh C.Bích Nhạc C.Nam Văn C.T.Anh        
4 Toán T.Cường GDCD C.Tâm Sinh C.Ánh Sử C.Huệ Toán C.Ái Lý T.Linh Văn C.T.Anh        
5 Sử C.Huệ Toán T.Cường GDCD C.Tâm                
  C.N.TÂM 1 Địa T.Đặng Văn T.Huynh Văn T.Minh Toán T.Sang Anh T.Thu Họa C.N.Tâm   Tin C.Phương      
2 Toán C.Ái Địa T.Đặng Văn T.Minh Anh T.Thu Họa C.N.Tâm Toán T.Huy   Tin C.Phương      
3 Văn T.Huynh Sử C.Huệ Đia T.Đặng Họa C.N.Tâm Văn T.Minh Anh T.Thu          
4 Văn T.Huynh Hóa T.Ân Toán C.Ái Toán T.Sang Sử C.Huệ Toán T.Huy          
5 SH SH SH SH SH SH          
                           
    Lưu ý: Khối 8, 7 thứ năm học buổi sáng                      
      Tiết tô đậm là tự chọn