Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 16 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối chiều

Khối chiều

Cập nhật lúc : 15:27 04/01/2017  
THỜI KHÓA BIỂU KỲ 2 TỪ 9/1/2017 KHỐI CHIỀU
TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN         THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017- CA CHIỀU                
          ÁP DỤNG TỪ NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM 2017          
                     
Thứ Trực Tiết TÁM 1 TÁM 2 TÁM 3 BẢY 1 BẢY 2 BẢY 3 SÁU 1 SÁU 2 CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3
HAI T.HUYNH 1 Văn T.Huynh Sinh C.Ánh Anh C.Nga Địa T.Đặng Sinh C.Bích Văn T.Minh          
2 Hóa T.Ân Văn T.Huynh Văn T.Minh Toán T.Sang Địa T.Đặng Sinh C.Bích       TD T.Tùng Tin C.Trinh
3 Anh C.Nga Văn T.Huynh Hóa T.Ân Sinh C.Bích Văn T.Minh Địa T.Đặng       TD T.Tùng Tin C.Trinh
4 Văn T.Huynh Anh C.Nga Họa C.N.Tâm Toán T.Sang Sử C.Huệ Toán T.Huy       Tin C.Trinh TD T.Tùng
CC T.HUYNH T.ÂN C.N.TÂM T.SANG C.HUỆ T.HUY       Tin C.Trinh TD T.Tùng
BA T.LINH 1 Anh C.Nga Lý T.Linh Toán C.Ái C.Nghệ T.Sơn Anh T.Thu Địa T.Đặng Họa C.N.Tâm Văn C.T.Anh      
2 Họa C.N.Tâm C.Nghệ T.Linh Toán C.Ái Anh T.Thu C.Nghệ T.Sơn Toán T.Huy Tin C.Phương Văn C.T.Anh      
3 Địa T.Đặng Anh C.Nga Sinh C.Ánh Văn C.T.Anh Toán C.Ái C.Nghệ T.Sơn Tin C.Phương Họa C.N.Tâm      
4 C.Nghệ T.Linh Địa T.Đặng Anh C.Nga Văn C.T.Anh Toán C.Ái Anh T.Thu          
5 Sinh C.Ánh Họa C.N.Tâm C.Nghệ T.Linh Kiểm tra chung          
T.THU 1 Hóa T.Ân Toán T.Cường Địa T.Đặng Nhạc C.Nam Anh T.Thu Văn T.Minh Toán C.Ái TD T.Tùng Tin C.Trinh    
2 Anh C.Nga Toán T.Cường Nhạc C.Nam Địa T.Đặng GDCD C.Tâm Văn T.Minh Toán C.Ái TD T.Tùng Tin C.Trinh    
3 Toán T.Cường Hóa T.Ân Anh C.Nga Anh T.Thu Văn T.Minh GDCD C.Tâm   Toán C.Ái TD T.Tùng    
4 Toán T.Cường Anh C.Nga Hóa T.Ân GDCD C.Tâm Văn T.Minh Anh T.Thu   Toán C.Ái TD T.Tùng    
5                      
NĂM C.HuỆ 1 Lý T.Linh Văn T.Huynh Văn T.Minh Văn C.T.Anh Nhạc C.Nam Sử C.Huệ          
2 Nhạc C.Nam Toán C.Ái Lý T.Linh Sử C.Huệ Địa T.Đặng Văn T.Minh          
3 BỒI DƯỠNG HỌC SINH GiỎI      
4      
5      
SÁU T.CƯỜNG 1 Sinh C.Ánh Toán T.Cường Sử C.Huệ Văn C.T.Anh Toán C.Ái Sinh C.Bích TD T.Đức        
2 GDCD C.Tâm Nhạc C.Nam Toán C.Ái Sinh C.Bích Lý T.Linh Sử C.Huệ TD T.Đức        
3 Toán T.Cường Sinh C.Ánh Toán C.Ái Lý T.Linh Sinh C.Bích Nhạc C.Nam Văn C.T.Anh        
4 Toán T.Cường GDCD C.Tâm Sinh C.Ánh Sử C.Huệ Toán C.Ái Lý T.Linh Văn C.T.Anh        
5 Sử C.Huệ Toán T.Cường GDCD C.Tâm                
  C.N.TÂM 1 Địa T.Đặng Văn T.Huynh Văn T.Minh Toán T.Sang Anh T.Thu Họa C.N.Tâm   Tin C.Phương      
2 Toán C.Ái Địa T.Đặng Văn T.Minh Anh T.Thu Họa C.N.Tâm Toán T.Huy   Tin C.Phương      
3 Văn T.Huynh Sử C.Huệ Đia T.Đặng Họa C.N.Tâm Văn T.Minh Anh T.Thu          
4 Văn T.Huynh Hóa T.Ân Toán C.Ái Toán T.Sang Sử C.Huệ Toán T.Huy          
5 SH SH SH SH SH SH          
                           
    Lưu ý: Khối 8, 7 thứ năm học buổi sáng                      
      Tiết tô đậm là tự chọn