Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 25 tháng 11 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối sáng