Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 19 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối sáng

Khối sáng

Cập nhật lúc : 13:40 24/08/2017  
Thời khóa biểu sáng 28/8/2017 (tuần 2)
  TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN THỜI KHOA BIỂU NĂM HỌC 2017- 2018 CA SÁNG                          
          ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2017    
                             
Thứ Trực Tiết CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3 SÁU 1 SÁU 2 BẢY 1 BẢY 2 TÁM 1 TÁM 2 TÁM 3    
HAI C.TRINH CC C.HẠNH T.LINH C.T.TÂM C.K.ANH C.TRINH Lý T.Sơn TD T.Lành          
2 Văn C.Hạnh Lý T.Linh GDCD C.Tâm Sử C.K.Anh Toán C.Trinh Toán T.Cường TD T.Lành          
3 Lý T.Linh Hóa T.Ân Địa T.Đặng Toán C.Trinh Sinh C.Bích Toán T.Cường Lý T.Sơn          
4 Văn C.Hạnh Địa T.Đặng Hóa T.Ân Sinh C.Bích Lý C.Lam              
5 Hóa T.Ân Văn C.Hạnh Toán T.Cường Lý C.Lam Toán C.Trinh              
BA T.THU 1 Sinh C.Bích Toán T.Sang Văn C.T.Anh Anh C.Yến Văn T.Minh TD T.Lành            
2 C.Nghệ T.Linh Toán T.Sang Sinh C.Bích C.Nghệ C.Lam Văn T.Minh TD T.Lành            
3 Anh T.Thu C.Nghệ T.Linh Văn C.T.Anh Văn T.Huynh C.Nghệ C.Lam Anh C.Yến           247
4 Toán C.Ái Sinh C.Bích Anh T.Thu Văn T.Huynh Anh C.Yến              
5 Toán C.Ái Anh T.Thu C.Nghệ T.Linh                
C.LAM 1 Nhạc C.Nam Toán T.Sang Địa T.Đặng Anh C.Yến Toán C.Trinh     Tin C.Phương        
2 Hóa T.Ân Toán T.Sang Nhạc C.Nam C.Nghệ C.Lam Toán C.Trinh   Anh C.Yến Tin C.Phương       37
3 Địa T.Đặng Văn C.Hạnh Văn C.T.Anh Toán C.Trinh Anh C.Yến   Nhạc C.Nam TD T.Lành        
4 Toán C.Ái Văn C.Hạnh Hóa T.Ân Toán C.Trinh C.Nghệ C.Lam     TD T.Lành        
5 Toán C.Ái Hóa T.Ân Văn C.T.Anh                  
NĂM T.ĐẶNG 1 Anh T.Thu Địa T.Đặng Lý T.Linh GDCD C.Tâm Địa C.Bích             235
2 Địa T.Đặng Anh T.Thu Toán T.Cường Địa C.Bích GDCD C.Tâm              
3 GDCD T.Dũng Lý T.Linh Anh T.Thu                  
4 BD HSG KHỐI 9    
5    
SÁU C.N.TÂM 1 Sinh C.Bích Nhạc C.Nam Toán T.Cường Họa C.Tâm Văn T.Minh   Tin C.Trinh          
2 Sử C.Huệ Văn C.Hạnh Toán T.Cường Văn T.Huynh Họa C.Tâm Nhạc C.Nam Tin C.Trinh          
3 Anh T.Thu Sử C.Huệ Sinh C.Bích Nhạc C.Nam Văn T.Minh Tin T.Tuyến Họa C.N.Tâm          
4 Văn C.Hạnh Sinh C.Bích Anh T.Thu Văn T.Huynh Nhạc C.Nam Tin T.Tuyến Họa C.N.Tâm          
5 Văn C.Hạnh Anh T.Thu Sử C.Huệ                
BẢY C.YẾN 1 Văn C.Hạnh Văn C.T.Anh Toán C.Ái Lý C.Lam Sinh C.Bích Họa C.N.Tâm Văn T.Minh   TD T.Lành Tin C.Phương    
2 Lý T.Linh Toán C.Ái Văn C.T.Anh Sinh C.Bích Anh C.Yến Họa C.N.Tâm Văn T.Minh   TD T.Lành Tin C.Phương    
3 Toán C.Ái Văn C.Hạnh Văn C.T.Anh Toán C.Trinh Lý C.Lam Văn T.Minh Toán T.Cường   Tin C.Phương TD T.Lành    
4 Văn C.Hạnh GDCD C.Tâm Lý T.Linh Anh C.Yến Sử C.K.Anh Văn T.Minh Toán T.Cường   Tin C.Phương TD T.Lành    
5 SH SH SH SH SH              
      Lưu ý: Tiết tô đậm là tự chọn