Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 24 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối sáng

Khối sáng

Cập nhật lúc : 07:44 11/02/2017  
TKB sáng từ ngày 13/2/2017
  TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN THỜI KHOA BIỂU NĂM HỌC 2016- 2017 CA SÁNG                        
          ÁP DỤNG TỪ NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2017      
                           
Thứ Trực Tiết CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3 SÁU 1 SÁU 2 BẢY 1 BẢY 2 BẢY 3 TÁM 1 TÁM 2 TÁM 3
HAI C.HẠNH CC C.HẠNH C.T.TÂM C.K.ANH C.T.ANH C.ÁNH            
2 Sinh C.Bích Sử C.K.Anh GDCD C.Tâm Văn C.T.Anh Sinh C.Ánh            
3 Lý T.Sơn Địa T.Đặng Sinh C.Bích Văn C.T.Anh Văn C.Hạnh            
4 Văn C.Hạnh Lý T.Linh Địa T.Đặng Sinh C.Ánh C.Nghệ T.Sơn            
5 Sử C.K.Anh Sinh C.Bích Lý T.Linh C.Nghệ T.Sơn Văn C.Hạnh            
BA T.SANG 1 C.Nghệ T.Sơn Văn T.Huynh Văn C.Hạnh Anh C.Nga Toán C.Trinh Toán T.Sang TD T.Lành Nhạc C.Nam      
2 Toán T.Huy Văn T.Huynh Văn C.Hạnh Địa C.Bích Toán C.Trinh Toán T.Sang TD T.Lành Nhạc C.Nam      
3 Văn C.Hạnh Toán T.Cường C.Nghệ T.Sơn Toán C.Trinh Anh C.Nga TD T.Lành Toán T.Tuyến        
4 Toán T.Huy C.Nghệ T.Sơn Toán T.sang Toán C.Trinh Địa C.Bích TD T.Lành Toán T.Tuyến        
5 Văn C.Hạnh Toán T.Cường Toán T.sang Kiểm tra chung            
T.ÂN 1 Hóa T.Ân Họa C.Tâm Anh T.Thu Sử C.K.Anh Văn C.Hạnh Nhạc C.Nam Tin C.Phương        
2 Anh T.Thu Hóa T.Ân Họa C.Tâm GDCD C.Tâm Văn C.Hạnh Nhạc C.Nam Tin C.Phương        
3 Họa C.Tâm Sử C.K.Anh Văn C.Hạnh Lý T.Sơn GDCD C.Tâm Tin C.Phương          
4 GDCD T.Dũng Anh T.Thu Hóa T.Ân Nhạc C.Nam Lý T.Sơn Tin C.Phương          
5 Kiểm tra chung            
NĂM T.ĐẶNG 1 Địa T.Đặng Toán T.Cường Toán T.Sang Họa C.N.Tâm Anh C.Nga            
2 Toán T.Cường Văn T.Huynh Toán T.Sang Anh C.Nga Họa C.N.Tâm            
3 BỒI DƯỠNG HỌC SINH GiỎI      
4      
5      
SÁU T.HUY 1 Sinh C.Bích Toán T.Cường Sử C.K.Anh Anh C.Nga Toán C.Trinh Văn T.Minh   Toán T.Huy Tin C.Phương TD T.Lành  
2 Hóa T.Ân Anh T.Thu Sinh C.Bích Toán C.Trinh Anh C.Nga Văn T.Minh   Toán T.Huy Tin C.Phương TD T.Lành  
3 Anh T.Thu Toán T.Cường Hóa T.Ân Toán C.Trinh Sử C.K.Anh     Văn T.Minh TD T.Lành Tin C.Phương  
4 Toán T.Huy Sinh C.Bích Toán T.Cường Kiểm tra chung     Văn T.Minh TD T.Lành Tin C.Phương  
5 Toán T.Huy Hóa T.Ân Anh T.Thu Kiểm tra chung            
BẢY T.SƠN 1 Văn C.Hạnh Văn T.Huynh Lý T.Linh C.Nghệ T.Sơn Toán C.Trinh   Nhạc C.Nam TD T.Lành     Tin C.Phương
2 Văn C.Hạnh Văn T.Huynh Sử C.K.Anh Văn C.T.Anh C.Nghệ T.Sơn   Nhạc C.Nam TD T.Lành     Tin C.Phương
3 Sử C.K.Anh Lý T.Linh Văn C.Hạnh Văn C.T.Anh Sinh C.Ánh   Văn T.Minh Tin C.Phương     TD T.Lành
4 Lý T.Sơn GDCD C.Tâm Văn C.Hạnh Sinh C.Ánh Nhạc C.Nam   Văn T.Minh Tin C.Phương     TD T.Lành
5 SH SH SH SH SH            
      Lưu ý: Tiết tô đậm là tự chọn