Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 23 tháng 10 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » thể dục tin

thể dục tin

Cập nhật lúc : 09:05 16/09/2016  
Thời khóa biểu sáng 19/9/2016
  TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN THỜI KHOA BIỂU NĂM HỌC 2016- 2017 CA SÁNG                        
          ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2016      
                           
Thứ Trực Tiết CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3 SÁU 1 SÁU 2 BẢY 1 BẢY 2 BẢY 3 TÁM 1 TÁM 2 TÁM 3
HAI C.T.ANH CC C.HẠNH C.T.TÂM C.K.ANH C.T.ANH C.MÀNH Tin C.Trinh          
2 Văn C.Hạnh Sử C.K.Anh GDCD C.Tâm Văn C.T.Anh Toán C.Mành Tin C.Trinh          
3 GDCD T.Dũng Địa T.Đặng Văn C.Hạnh Văn C.T.Anh C.Nghệ T.Sơn Văn T.Minh          
4 Văn C.Hạnh Lý T.Linh Địa T.Đặng Toán C.Mành Sinh C.Bích Văn T.Minh          
5 Sử C.K.Anh C.Nghệ T.Sơn Lý T.Linh Sinh C.Bích Văn C.Hạnh            
BA C.NGA 1 Hóa T.Ân Văn T.Huynh Văn C.Hạnh Anh C.Nga Địa C.Bích Toán T.Tuyến TD T.Lành        
2 Lý T.Sơn Văn T.Huynh Hóa T.Ân Địa C.Bích Văn C.Hạnh Toán T.Tuyến TD T.Lành        
3 Toán T.Huy Hóa T.Ân C.Nghệ T.Sơn Sinh C.Bích Anh C.Nga TD T.Lành Toán T.Tuyến        
4 Toán T.Huy Toán T.Cường Toán T.sang N.Nghệ T.Sơn Sinh C.Bích TD T.Lành Toán T.Tuyến        
5 C.Nghệ T.Sơn Toán T.Cường Toán T.sang Kiểm tra chung            
T.THU 1 Sinh C.Bích Địa T.Đặng Anh T.Thu Sử C.K.Anh Văn C.Hạnh Nhạc C.Nam Tin C.Trinh        
2 Anh T.Thu Sinh C.Bích Địa T.Đặng GDCD C.Tâm Văn C.Hạnh   Tin C.Trinh Nhạc C.Nam      
3 Văn C.Hạnh Nhạc C.Nam Sinh C.Bích Lý T.Sang GDCD C.Tâm     Tin C.Trinh      
4 Địa T.Đặng Anh T.Thu Văn C.Hạnh Nhạc C.Nam Lý T.Sang     Tin C.Trinh      
5 Kiểm tra chung            
NĂM   1 Địa T.Đặng Toán T.Cường Toán T.Sang Họa C.N.Tâm Anh C.Nga            
2 Toán T.Cường Văn T.Huynh Toán T.Sang Anh C.Nga Họa C.N.Tâm            
3 Họp HĐSP, SHCM      
4      
5      
SÁU T.HUY 1 Toán T.Huy Hóa T.Ân Sinh C.Bích Toán C.Mành Sử C.K.Anh     Văn T.Minh Tin C.Phương TD T.Lành  
2 Hóa T.Ân Sinh C.Bích Sử C.K.Anh Toán C.Mành Anh C.Nga     Văn T.Minh Tin C.Phương TD T.Lành  
3 Sinh C.Bích Toán T.Cường Anh T.Thu Anh C.Nga Toán C.Mành     Toán T.Huy TD T.Lành Tin C.Phương  
4 Anh T.Thu Toán T.Cường Hóa T.Ân Kiểm tra chung     Toán T.Huy TD T.Lành Tin C.Phương  
5 Toán T.Huy Anh T.Thu Toán T.Cường Kiểm tra chung            
BẢY T.SƠN 1 Văn C.Hạnh Văn T.Huynh Lý T.Linh C.Nghệ T.Sơn Toán C.Mành   Nhạc C.Nam TD T.Lành     Tin C.Phương
2 Văn C.Hạnh Văn T.Huynh Nhạc C.Nam Văn C.T.Anh C.Nghệ T.Sơn   Văn T.Minh TD T.Lành     Tin C.Phương
3 Nhạc C.Nam Lý T.Linh Văn C.Hạnh Văn C.T.Anh Toán C.Mành   Văn T.Minh       TD T.Lành
4 Lý T.Sơn GDCD C.Tâm Văn C.Hạnh Toán C.Mành Nhạc C.Nam           TD T.Lành
5 SH SH SH SH SH            
      Lưu ý: Tiết tô đậm là tự chọn