Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 16 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » thể dục tin

thể dục tin

Cập nhật lúc : 09:05 16/09/2016  
Thời khóa biểu sáng 19/9/2016
  TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN THỜI KHOA BIỂU NĂM HỌC 2016- 2017 CA SÁNG                        
          ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2016      
                           
Thứ Trực Tiết CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3 SÁU 1 SÁU 2 BẢY 1 BẢY 2 BẢY 3 TÁM 1 TÁM 2 TÁM 3
HAI C.T.ANH CC C.HẠNH C.T.TÂM C.K.ANH C.T.ANH C.MÀNH Tin C.Trinh          
2 Văn C.Hạnh Sử C.K.Anh GDCD C.Tâm Văn C.T.Anh Toán C.Mành Tin C.Trinh          
3 GDCD T.Dũng Địa T.Đặng Văn C.Hạnh Văn C.T.Anh C.Nghệ T.Sơn Văn T.Minh          
4 Văn C.Hạnh Lý T.Linh Địa T.Đặng Toán C.Mành Sinh C.Bích Văn T.Minh          
5 Sử C.K.Anh C.Nghệ T.Sơn Lý T.Linh Sinh C.Bích Văn C.Hạnh            
BA C.NGA 1 Hóa T.Ân Văn T.Huynh Văn C.Hạnh Anh C.Nga Địa C.Bích Toán T.Tuyến TD T.Lành        
2 Lý T.Sơn Văn T.Huynh Hóa T.Ân Địa C.Bích Văn C.Hạnh Toán T.Tuyến TD T.Lành        
3 Toán T.Huy Hóa T.Ân C.Nghệ T.Sơn Sinh C.Bích Anh C.Nga TD T.Lành Toán T.Tuyến        
4 Toán T.Huy Toán T.Cường Toán T.sang N.Nghệ T.Sơn Sinh C.Bích TD T.Lành Toán T.Tuyến        
5 C.Nghệ T.Sơn Toán T.Cường Toán T.sang Kiểm tra chung            
T.THU 1 Sinh C.Bích Địa T.Đặng Anh T.Thu Sử C.K.Anh Văn C.Hạnh Nhạc C.Nam Tin C.Trinh        
2 Anh T.Thu Sinh C.Bích Địa T.Đặng GDCD C.Tâm Văn C.Hạnh   Tin C.Trinh Nhạc C.Nam      
3 Văn C.Hạnh Nhạc C.Nam Sinh C.Bích Lý T.Sang GDCD C.Tâm     Tin C.Trinh      
4 Địa T.Đặng Anh T.Thu Văn C.Hạnh Nhạc C.Nam Lý T.Sang     Tin C.Trinh      
5 Kiểm tra chung            
NĂM   1 Địa T.Đặng Toán T.Cường Toán T.Sang Họa C.N.Tâm Anh C.Nga            
2 Toán T.Cường Văn T.Huynh Toán T.Sang Anh C.Nga Họa C.N.Tâm            
3 Họp HĐSP, SHCM      
4      
5      
SÁU T.HUY 1 Toán T.Huy Hóa T.Ân Sinh C.Bích Toán C.Mành Sử C.K.Anh     Văn T.Minh Tin C.Phương TD T.Lành  
2 Hóa T.Ân Sinh C.Bích Sử C.K.Anh Toán C.Mành Anh C.Nga     Văn T.Minh Tin C.Phương TD T.Lành  
3 Sinh C.Bích Toán T.Cường Anh T.Thu Anh C.Nga Toán C.Mành     Toán T.Huy TD T.Lành Tin C.Phương  
4 Anh T.Thu Toán T.Cường Hóa T.Ân Kiểm tra chung     Toán T.Huy TD T.Lành Tin C.Phương  
5 Toán T.Huy Anh T.Thu Toán T.Cường Kiểm tra chung            
BẢY T.SƠN 1 Văn C.Hạnh Văn T.Huynh Lý T.Linh C.Nghệ T.Sơn Toán C.Mành   Nhạc C.Nam TD T.Lành     Tin C.Phương
2 Văn C.Hạnh Văn T.Huynh Nhạc C.Nam Văn C.T.Anh C.Nghệ T.Sơn   Văn T.Minh TD T.Lành     Tin C.Phương
3 Nhạc C.Nam Lý T.Linh Văn C.Hạnh Văn C.T.Anh Toán C.Mành   Văn T.Minh       TD T.Lành
4 Lý T.Sơn GDCD C.Tâm Văn C.Hạnh Toán C.Mành Nhạc C.Nam           TD T.Lành
5 SH SH SH SH SH            
      Lưu ý: Tiết tô đậm là tự chọn