Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 08:47 02/01/2019  

Bao cao so ket ca nhan 2018


PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
     
 
   

 

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2018-2019

Họ và tên giáo viên: …………………………………………..Chủ nhiệm lớp:…..

A / Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2018-2019:

I . Những thuận lợi, khó khăn:

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

II . Các biện pháp thực hiện nhiệm vụ học kỳ I:

1,Công tác huy động và duy trì số lượng:

- Số lượng giao theo kế hoạch: …………………. hs / ……..nữ

- Số lượng huy động được đầu năm: . ……………. hs / ……..nữ

- Số lượng hiện nay: ………………..……………. hs / ……..nữ

- Các giải pháp đã thực hiện: ……………………………………………….....

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

2,Công tác chất lượng:

a, Chất lượng hạnh kiểm: (có phụ lục kèm theo)

        Đánh giá:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...

b, Chất lượng văn hóa (chất lượng lớp ; chất lượng bộ môn)

- Kết quả đạt được: (có phụ lục kèm theo)

- Đánh giá kết quả chất lượng văn hóa chất lượng bộ môn (ưu điểm, hạn chế tồn tại, nguyên nhân): ……………………………………………………….……..

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

- Các biện pháp đã sử dụng để giúp đở học sinh học tập yếu kém bộ môn, xóa dần học sinh yếu, học sinh ngồi nhầm lớp của lớp mình phụ trách.

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

 3,Công tác tự học tự rèn:

a, Ngày công:

- Tổng số ngày nghỉ:……………., trong đó: Có phép………  Không phép…...….

- Số buổi tham gia sinh hoạt chuyên đề cụm, huyện:………………...…………….

- Số buổi tham gia bồi dưỡng chính trị:……………………………...……………..

b, Số tiết dự giờ:……………………………………………………………….

c, Số tiết thao giảng:………………………………………………………......

d, Số tiết dạy ứng dụng CNTT:………………………….…………………….

đ, Tỉ lệ tiết dạy có sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học:………………………...

4,Đánh giá công tác khác (công tác chủ nhiệm, công tác các đoàn thể):

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

5,Công tác thanh tra: (Số liệu có phụ lục kèm theo, dành cho tổ)

6,Tự xếp loại thi đua học kỳ I:

                      Cá nhân:…………………………………

                      Lớp:………………….…………………..

B / Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học kỳ II:

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………..

C / Những kiến nghị đề xuất:

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

                                                   Quảng Thọ, ngày ….. tháng ….. năm 20...

                                                                        Người báo cáo


Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác