Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 16 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:39 23/09/2016  

kế hoạch thi liên môn và vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn


Kế hoạch thi tích hợp liên môn của giáo viên và vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn của học sinh năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

Số:11/TTN-BGLM

Quảng Thọ, ngày 23  tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp trường

Năm học 2016-2017

           

Căn cứ công văn số 2085/SGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn xây dựng kế hoạch Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp trường năm học 2016-2017 với những nội dung sau:

I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học:

1. Mục đích của cuộc thi:

- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh.

- Thúc đẩy việc gắn kết kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm “học đi đối với hành”.

- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học (PPDH) và đổi mới kiểm tra, đánh giá (KTĐG) chất lượng giáo dục; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

2. Nội dung của cuộc thi:

Học sinh phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về một trong các chủ đề sau: hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Đối tượng dự thi: Học sinh khối 6-7-8-9.

4. Sản phẩm dự thi:

Sản phẩm dự thi là một bài viết của 01 học sinh hoặc nhóm 02 học sinh, chưa được công bố, dài không quá 3.000 từ, dung lượng tập tin dự thi không quá 10 MB. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I đính kèm.

5. Tổ chức cuộc thi:

- Chuyên môn trường, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai cuộc thi.

- Phát động cuộc thi trong toàn thể học sinh trong nhà trường.

- Giáo viên bộ môn hướng dẫn, giúp đở học sinh hoàn thành sản phẩm của mình.

- Học sinh (hoặc nhóm 02 học sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi học sinh chỉ tham gia 01 bài dự thi. Hạn chót nộp hồ sơ dự thi về trường là 20/01/2017.

Mỗi hồ sơ dự thi của học sinh (hoặc nhóm học sinh) gồm bài dự thi (in thành 01 bản) và 02 đĩa CD (hoặc DVD) giống nhau ghi nội dung dự thi.

- Trường chấm chọn hồ sơ dự thi nộp Phòng Giáo dục trước ngày 23/01/2017.

6. Tiêu chí chấm thi:

a. Mục tiêu: Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn; gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh.

b. Nội dung: Xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống; nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.

c. Thang điểm:

Nội dung

Tiêu chí

Điểm

1. Vấn đề nghiên cứu

Mô tả tình huống thể hiện rõ sự đòi hỏi của thực tiễn/vấn đề cần giải quyết

10

Lí giải về sự cần thiết của thực tiễn/vấn đề cần giải quyết

5

Xác định các tiêu chí cho giải pháp đề xuất phù hợp với kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của học sinh

5

2. Thiết kế và phương pháp

Mô tả sự tìm tòi các giải pháp khác nhau để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn/ giải quyết vấn đề

10

Xác định giải pháp nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn/giải quyết vấn đề

10

Mô tả kế hoạch và các phương pháp thực hiện giải pháp

10

3. Thực hiện: Xây dựng và kiểm tra

Thu thập và phân tích dữ liệu một cách hệ thống

10

Áp dụng các phương pháp toán học và thống kê phù hợp

10

Dữ liệu thu thập đủ hỗ trợ cho giả thích và các kết luận

10

4. Trình bày

Các minh chứng khoa học được bố trí lôgic

10

Các đồ thị, hình vẽ, tranh ảnh được chú thích rõ ràng

5

Cách trình bày thể hiện tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục

5

Tổng cộng

100

 

II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học:

1. Mục đích của cuộc thi:

- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn.

- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học.

- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trên toàn quốc và thế giới.

2. Nội dung cuộc thi:

Xây dựng chủ đề dạy học có nội dung kiến thức liên quan trực tiếp đến hai hay nhiều môn học; thiết kế tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chuẩn bị thiết bị dạy học và học liệu để hỗ trợ hoạt động học của người học; thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

3. Đối tượng dự thi: Giáo viên trong toàn trường.

4. Sản phẩm dự thi:

Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, bao gồm:

- Tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực;

- Thiết bị dạy học và học liệu hỗ trợ hoạt động học của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật; video clips, âm thanh, tranh, ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, sách, báo, tài liệu khoa học …

- Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế, kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành: các đoạn video clip minh họa hoạt động dạy học điển hình; sản phẩm của các hoạt động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.

5. Hồ sơ dự thi, bao gồm:

- Phiếu thông tin về giáo viên hoặc nhóm 02 giáo viên dự thi (Phụ lục II).

- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục III).

- 01 bản in Hồ sơ dạy học.

- 02 đĩa CD (hoặc DVD) giống nhau ghi các nội dung hồ sơ dự thi nêu trên và hồ sơ dạy học (hồ sơ dạy học trong 01 tập tin nén có dung lượng không quá 30MB).

6. Tổ chức cuộc thi:

- Nhà trường  phát động cuộc thi tới toàn thể giáo viên trong  trường.

- Giáo viên (hoặc nhóm 02 giáo viên) dự thi trên tinh thần tự nguyện, mỗi giáo viên chỉ được tham gia 01 bài dự thi và nộp hồ sơ dự thi về trường ngày 20/01/2017.

          - Trường chấm chọn hồ sơ dự thi nộp Phòng Giáo dục trước ngày 23/01/2017.

          - Chỉ tiêu mỗi tổ một bài dự thi.

7. Tiêu chí chấm thi:

a. Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

b. Nội dung dạy học: Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học. Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liên với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường ViệtNam.

c. Thang điểm:

 

Nội dung

Tiêu chí

Điểm

1. Kế hoạch tài liệu dạy học

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng

10

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

10

Mức độ phù hợp cua thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động của học sinh.

10

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh

10

2. Tổ chức hoạt động học cho học sinh

Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập

5

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh

5

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập

5

Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh

5

3. Hoạt động của học sinh

Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp

10

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục

10

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

10

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh

10

Tổng cộng

100

III. Tổ chức thực hiện:

- Chuyên môn trường xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2016-2017 phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức cho giáo viên trong tổ thực hiện.

- Giáo viên có trách nhiệm thực hiện, tìm tòi, sáng tạo xây dựng chủ đề và thực hiện có hiệu quả. Nộp sản phẩm về cho nhà trường trước 20/1/2017.

- Sau khi xét chọn vòng thi cấp trường, tiến hành nộp 02 sản phẩm về cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và 02 sản phẩm về cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp về Phòng Giáo dục trước ngày 25/01/2017.

- Sau khi có sản phẩm dự thi nhà trường sẽ thành lập tổ chấm thi, chọn sản phẩm.

          Trên đây là kế hoạch Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp trường năm học 2016-2017. Đề nghị các tổ trưởng, nhóm trưởng, giáo viên  theo dõi và thực hiện có hiệu quả.

Duyệt của Hiệu trưởng

 

(đã ký) 

 

 

 

Trương Văn Dũng

P.HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuyến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác