Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 19 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 15:28 23/07/2018  

Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018


UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:     1582      /SGDĐT-CTTT-HSSV

V/v tham gia cuộc thi “Tìm hiểu        pháp luật trực tuyến” năm 2018

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Thừa Thiên Huế, ngày   5   tháng 7 năm 2018

 

           

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;   

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục Thường xuyên.

   

Ngày 29/6/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 4548/UBND-TP ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 (có bản sao Công văn đính kèm).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục Thường xuyên nghiên cứu nội dung, thể lệ cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ:   http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx. trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để tuyên truyền, giới thiệu đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc thi.

Đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Tư pháp;

- Giám đốc Sở;

- Website Sở;

- Lưu: VT, CTTT-HSSV.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Tân

 

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác