Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 15 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 09:35 17/10/2018  

Thời khóa biểu 22/10/2018


TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019- CA CHIỀU        
          ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2018        
                   
Thứ Trực Tiết TÁM 1 TÁM 2 BẢY 1 BẢY 2 SÁU 1 SÁU 2 SÁU 3 CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3
HAI C.K.ANH 1 C.Nghệ T.Sơn Sinh C.Bích Anh C.Yến Sử C.K.Anh            
2 Sinh C.Bích Toán T.Huy Sử C.K.Anh Anh C.Yến Tin C.Phương Toán T.Cường Họa C.Tâm      
3 Anh C.Yến Toán T.Huy Họa C.Tâm Sinh C.Bích Tin C.Phương Toán T.Cường Anh C.Nga      
4 Sử C.K.Anh Anh C.Nga Sinh C.Bích Họa C.Tâm   Nhạc C.Nam        
CC C.N.Tâm C.Nga C.K.Anh C.Nam            
BA T.ĐẶNG 1 Toán T.Cường Địa T.Đặng Văn C.T.Anh Toán C.Ái            
2 Toán T.Cường Văn C.T.Anh Toán C.Ái Lý T.Sơn Nhạc C.Nam     Tin C.Phương TD T.Tùng  
3 Hóa T.Ân Nhạc C.Nam Toán C.Ái Địa T.Đặng Toán T.Cường     Tin C.Phương TD T.Tùng  
4 Nhạc C.Nam C.Nghệ T.Sơn Địa T.Đặng Văn C.T.Anh Toán T.Cường     TD T.Tùng Tin C.Phương  
5 Địa T.Đặng Hóa T.Ân Lý T.Sơn Văn C.T.Anh       TD T.Tùng Tin C.Phương  
C.T.ANH 1 C.Nghệ T.Sơn Anh C.Nga Văn C.T.Anh Anh C.Yến   TD T.Tùng        
2 Anh C.Yến Sử C.K.Anh Văn C.T.Anh C.Nghệ C.Lam   TD T.Tùng       Tin C.Phương
3 Anh C.Yến Toán T.Huy C.Nghệ C.Lam Văn C.T.Anh           Tin C.Phương
4 Văn C.T.Anh Toán T.Huy Anh C.Yến Sử C.K.Anh           TD T.Tùng
5                   TD T.Tùng
NĂM   1 Họa C.Tâm Hóa T.Ân Văn C.T.Anh Anh C.Yến            
2 Hóa T.Ân Họa C.Tâm Anh C.Yến Toán C.Ái            
3 BỒI DƯỠNG HSG, HỌP HĐSP            
4            
5            
SÁU C.BÍCH 1 Văn C.T.Anh Sinh C.Bích Sử C.K.Anh C.Nghệ C.Lam            
2 Văn C.T.Anh Sử C.K.Anh C.Nghệ C.Lam Sinh C.Bích Anh C.Nga Họa C.Tâm Nhạc C.Nam      
3 Sử C.K.Anh Văn C.T.Anh Sinh C.Bích Nhạc C.Nam Họa C.Tâm Anh C.Nga Toán T.Cường      
4 Sinh C.Bích Anh C.Nga Nhạc C.Nam Văn C.T.Anh TD T.Tùng   Toán T.Cường      
5 SH SH SH SH TD T.Tùng          
  C.PHƯƠNG 1 Toán T.Cường Lý T.Sơn GDCD C.Huệ Toán C.Ái   Tin C.Phương TD T.Đưc      
2 Toán T.Cường Văn C.T.Anh Toán C.Ái GDCD C.Huệ   Tin C.Phương TD T.Đưc      
3 Lý T.Sơn Văn C.T.Anh Toán C.Ái Anh C.Yến     Tin C.Phương       
4 GDCD C.Tâm C.Nghệ T.Sơn Địa T.Đặng Toán C.Ái     Tin C.Phương       
5 Văn C.T.Anh GDCD C.Tâm Anh C.Yến Địa T.Đặng            
                         
    Lưu ý: Khối 8, 7 thứ năm học buổi sáng              
      Tiết tô đậm là tự chọn                

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019- CA CHIỀU        
          ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2018        
                   
Thứ Trực Tiết TÁM 1 TÁM 2 BẢY 1 BẢY 2 SÁU 1 SÁU 2 SÁU 3 CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3
HAI C.K.ANH 1 C.Nghệ T.Sơn Sinh C.Bích Anh C.Yến Sử C.K.Anh            
2 Sinh C.Bích Toán T.Huy Sử C.K.Anh Anh C.Yến Tin C.Phương Toán T.Cường Họa C.Tâm      
3 Anh C.Yến Toán T.Huy Họa C.Tâm Sinh C.Bích Tin C.Phương Toán T.Cường Anh C.Nga      
4 Sử C.K.Anh Anh C.Nga Sinh C.Bích Họa C.Tâm   Nhạc C.Nam        
CC C.N.Tâm C.Nga C.K.Anh C.Nam            
BA T.ĐẶNG 1 Toán T.Cường Địa T.Đặng Văn C.T.Anh Toán C.Ái            
2 Toán T.Cường C.Nghệ T.Sơn Toán C.Ái Văn C.T.Anh Nhạc C.Nam     Tin C.Phương TD T.Tùng  
3 Địa T.Đặng Hóa T.Ân Toán C.Ái Văn C.T.Anh Toán T.Cường     Tin C.Phương TD T.Tùng  
4 Nhạc C.Nam Văn C.T.Anh Địa T.Đặng Lý T.Sơn Toán T.Cường     TD T.Tùng Tin C.Phương  
5 Hóa T.Ân Nhạc C.Nam Lý T.Sơn Địa T.Đặng       TD T.Tùng Tin C.Phương  
C.T.ANH 1 C.Nghệ T.Sơn Anh C.Nga Văn C.T.Anh Anh C.Yến   TD T.Tùng        
2 Anh C.Yến Sử C.K.Anh Văn C.T.Anh C.Nghệ C.Lam   TD T.Tùng       Tin C.Phương
3 Anh C.Yến Toán T.Huy C.Nghệ C.Lam Văn C.T.Anh           Tin C.Phương
4 Văn C.T.Anh Toán T.Huy Anh C.Yến Sử C.K.Anh           TD T.Tùng
5                   TD T.Tùng
NĂM   1 Họa C.Tâm Hóa T.Ân Văn C.T.Anh Anh C.Yến            
2 Hóa T.Ân Họa C.Tâm Anh C.Yến Toán C.Ái            
3 BỒI DƯỠNG HSG, HỌP HĐSP            
4            
5            
SÁU C.BÍCH 1 Văn C.T.Anh Sinh C.Bích Sử C.K.Anh C.Nghệ C.Lam            
2 Văn C.T.Anh Sử C.K.Anh C.Nghệ C.Lam Sinh C.Bích Anh C.Nga Họa C.Tâm Nhạc C.Nam      
3 Sử C.K.Anh Văn C.T.Anh Sinh C.Bích Nhạc C.Nam Họa C.Tâm Anh C.Nga Toán T.Cường      
4 Sinh C.Bích Anh C.Nga Nhạc C.Nam Văn C.T.Anh TD T.Tùng   Toán T.Cường      
5 SH SH SH SH TD T.Tùng          
  C.PHƯƠNG 1 Toán T.Cường Lý T.Sơn GDCD C.Huệ Toán C.Ái   Tin C.Phương TD T.Đưc      
2 Toán T.Cường Văn C.T.Anh Toán C.Ái GDCD C.Huệ   Tin C.Phương TD T.Đưc      
3 Lý T.Sơn Văn C.T.Anh Toán C.Ái Anh C.Yến     Tin C.Phương       
4 GDCD C.Tâm C.Nghệ T.Sơn Địa T.Đặng Toán C.Ái     Tin C.Phương       
5 Văn C.T.Anh GDCD C.Tâm Anh C.Yến Địa T.Đặng            
                         
    Lưu ý: Khối 8, 7 thứ năm học buổi sáng              
      Tiết tô đậm là tự chọn                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUỔI SÁNG

 

 

 

 

  TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN                               THỜI KHOA BIỂU NĂM HỌC 2018- 2019 CA SÁNG              
                    ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2018    
                         
Thứ Trực Tiết CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3 SÁU 1 SÁU 2 SÁU 3 BẢY 1 BẢY 2 TÁM 1 TÁM 2
HAI C.HẠNH CC T.Sang C.Hạnh T.Huy T.Linh C.Huệ C.T.Tâm       Tin C.Phương
2 Sử C.Huệ Toán T.Sang Toán T.Huy Văn C.Hạnh Lý T.Linh Văn T.Huynh       Tin C.Phương
3 Văn T.Huynh Văn C.Hạnh Sinh C.Bích Sử C.Huệ C.Nghệ C.Lam GDCD C.Tâm       TD T.Lành
4 Văn T.Huynh Sinh C.Bích Địa T.Đặng C.Nghệ C.Lam Văn C.Hạnh Anh C.Nga       TD T.Lành
5 Sinh C.Bích Địa T.Đặng Văn T.Huynh Anh C.Nga Văn C.Hạnh C.Nghệ C.Lam        
BA C.ÁI 1 Nhạc C.Nam Lý T.Linh GDCD C.Tâm Toán C.Ái Anh T.Thu Địa C.Bích Văn T.Huynh Họa C.Tâm TD T.Lành  
2 Anh T.Thu GDCD C.Tâm Lý T.Linh Địa C.Bích Toán C.Ái Sinh T.Ân Họa C.Tâm Toán T.Cường TD T.Lành  
3 GDCD C.T.Dũng Anh T.Thu Nhạc C.Nam Sinh T.Ân Toán C.Ái Toán T.Cường   Văn T.Huynh    
4 Địa T.Đặng Nhạc C.Nam Sử C.Huệ Toán C.Ái Sinh T.Ân Toán T.Cường        
5 Lý C.Lam Sử C.Huệ Anh T.Thu              
T.ÂN 1 Hóa T.Ân Địa T.Đặng Văn T.Huynh Văn C.Hạnh Anh T.Thu Nhạc C.Nam   Lý T.Sơn    
2 Địa T.Đặng Toán T.Sang Anh T.Thu Văn C.Hạnh C.Nghệ C.Lam Văn T.Huynh   Lý T.Sơn    
3 Toán T.Sang Anh T.Thu Hóa T.Ân C.Nghệ C.Lam Nhạc C.Nam Văn T.Huynh        
4 Toán T.Sang Hóa T.Ân Toán T.Huy Nhạc C.Nam Văn C.Hạnh C.Nghệ C.Lam        
5 Văn T.Huynh Toán T.Sang Toán T.Huy              
NĂM T.THU 1 Toán T.Sang Lý T.Linh Văn T.Huynh Lý C.Lam Địa T.Đặng Anh C.Nga        
2 Văn T.Huynh Toán T.Sang Địa T.Đặng Anh C.Nga Lý C.Lam Lý T.Linh        
3 BD HSG, HỌP HĐSP        
4        
5        
SÁU C.HUỆ 1 Hóa T.Ân Anh T.Thu Toán T.Huy Toán C.Ái Sử C.Huệ Toán T.Cường Tin T.Tuyến TD T.Lành     
2 Lý C.Lam Hóa T.Ân Toán T.Huy GDCD C.Tâm Toán C.Ái Toán T.Cường Tin T.Tuyến TD T.Lành     
3 Anh T.Thu Văn C.Hạnh Hóa T.Ân Lý T.Linh Toán C.Ái Sử C.Huệ Toán T.Cường Tin T.Tuyến    
4 Toán T.Sang Văn C.Hạnh Lý T.Linh Toán C.Ái GDCD C.Tâm Lý C.Lam   Tin T.Tuyến    
5 SH SH SH SH SH SH        
BẢY T.HUYNH 1 Toán T.Sang Văn C.Hạnh Văn T.Huynh Họa C.Tâm Anh T.Thu Sinh T.Ân TD T.Lành   Tin C.Phương  
2 C.Nghệ T.Linh Văn C.Hạnh Văn T.Huynh Sinh T.Ân Họa C.Tâm Anh C.Nga TD T.Lành   Tin C.Phương  
3 Anh T.Thu C.Nghệ T.Linh Sinh C.Bích Anh C.Nga Văn C.Hạnh Họa C.Tâm Lý T.Sơn      
4 Sinh C.Bích Toán T.Sang Anh T.Thu Văn C.Hạnh Sinh T.Ân Văn T.Huynh Lý T.Sơn      
5 Văn T.Huynh Sinh C.Bích C.Nghệ T.Linh              
      Lưu ý: Tiết tô đậm là tự chọn                

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác