Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 16 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 07:53 11/02/2017  

TKB chiều từ ngày 13/2/2017.


Thứ Trực Tiết TÁM 1 TÁM 2 TÁM 3 BẢY 1 BẢY 2 BẢY 3 SÁU 1 SÁU 2 CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3
HAI C.N.TÂM 1 Hóa T.Ân Văn T.Huynh Anh C.Nga Địa C.Bích Văn T.Minh Sử C.Huệ          
2 Sử C.Huệ Văn T.Huynh Văn T.Minh Toán T.Sang Sinh C.Bích Họa C.N.Tâm       TD T.Tùng Tin C.Trinh
3 Văn T.Huynh Anh C.Nga Hóa T.Ân Toán T.Sang Văn T.Minh Địa C.Bích       TD T.Tùng Tin C.Trinh
4 Văn T.Huynh Hóa T.Ân Họa C.N.Tâm Sinh C.Bích Sử C.Huệ Toán T.Huy       Tin C.Trinh TD T.Tùng
CC T.HUYNH T.ÂN C.N.TÂM T.SANG C.HUỆ T.HUY       Tin C.Trinh TD T.Tùng
BA T.LINH 1 Anh C.Nga C.Nghệ T.Linh Toán C.Ái C.Nghệ T.Sơn Anh T.Thu Sinh C.Ánh Họa C.N.Tâm Văn C.T.Anh      
2 Họa C.N.Tâm Lý T.Linh Sinh C.Ánh Anh T.Thu Toán C.Ái Toán T.Huy Tin C.Phương Văn C.T.Anh      
3 Anh C.Nga Sinh C.Ánh Toán C.Ái Văn C.T.Anh C.Nghệ T.Sơn Anh T.Thu Tin C.Phương Họa C.N.Tâm      
4 C.Nghệ T.Linh Họa C.N.Tâm Anh C.Nga Văn C.T.Anh Toán C.Ái C.Nghệ T.Sơn          
5 Sinh C.Ánh Anh C.Nga C.Nghệ T.Linh Kiểm tra chung          
T.THU 1 Địa T.Đặng Toán T.Cường Sử C.Huệ Nhạc C.Nam Anh T.Thu Văn T.Minh Toán C.Ái TD T.Tùng Tin C.Trinh    
2 Anh C.Nga Toán T.Cường Nhạc C.Nam Sử C.Huệ GDCD C.Tâm Văn T.Minh Toán C.Ái TD T.Tùng Tin C.Trinh    
3 Toán T.Cường Địa T.Đặng Anh C.Nga Anh T.Thu Văn T.Minh GDCD C.Tâm   Toán C.Ái TD T.Tùng    
4 Toán T.Cường Anh C.Nga Đia T.Đặng GDCD C.Tâm Văn T.Minh Anh T.Thu   Toán C.Ái TD T.Tùng    
5                      
NĂM C.HuỆ 1 Lý T.Linh Văn T.Huynh Văn T.Minh Văn C.T.Anh Nhạc C.Nam Sử C.Huệ          
2 Nhạc C.Nam Toán C.Ái Lý T.Linh Sử C.Huệ Địa T.Đặng Văn T.Minh          
3 BỒI DƯỠNG HỌC SINH GiỎI      
4      
5      
SÁU T.CƯỜNG 1 Sinh C.Ánh Toán T.Cường Đia T.Đặng

Sinh C.Bích

Toán C.Ái Lý T.Linh TD T.Đức        
2 GDCD C.Tâm Toán T.Cường Toán C.Ái Văn C.T.Anh Lý T.Linh Địa C.Bích TD T.Đức        
3 Địa T.Đặng Nhạc C.Nam Toán C.Ái Lý T.Linh Sinh C.Bích Sinh C.Ánh Văn C.T.Anh        
4 Toán T.Cường Sinh C.Ánh GDCD C.Tâm Địa C.Bích Toán C.Ái Nhạc C.Nam Văn C.T.Anh        
5 Toán T.Cường GDCD C.Tâm Sinh C.Ánh                
  T.HUYNH 1 Hóa T.Ân Văn T.Huynh Toán C.Ái Toán T.Sang Anh T.Thu Văn T.Minh   Tin C.Phương      
2 Toán C.Ái Địa T.Đặng Hóa T.Ân Anh T.Thu Họa C.N.Tâm Toán T.Huy   Tin C.Phương      
3 Văn T.Huynh Hóa T.Ân Văn T.Minh Họa C.N.Tâm Sử C.Huệ Anh T.Thu          
4 Văn T.Huynh Sử C.Huệ Văn T.Minh Toán T.Sang Địa T.Đặng Toán T.Huy          
5 SH SH SH SH SH SH          

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác