Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 27 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc phụ huynh